top of page

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί μια Ελλάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις  που ορθώνονται μπροστά της και ευέλικτη στη λήψη αποφάσεων ώστε να ανταπεξέλθει στο  πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ευμετάβλητο περιβάλλον  της σημερινής εποχής. Μια Ελλάδα έτοιμη να προασπιστεί τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της, διατηρώντας  ισορροπίες ανάμεσα στους «παίκτες» της αγοράς τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Με γνώμονα την πραγματικότητα αυτή, επιδίωξα και επιδιώκω, υποστήριξα και υποστηρίζω, την ένταξη της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσα από ευκαιρίες που προσφέρονται από τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Τα Προγράμματα αυτά, αποτελούν «γέφυρα»  προς την Ευρώπη, διατρέχοντας το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία που ενισχύουν πολιτικές  οι οποίες στο σύνολο τους ωφελούν όλα τα μέλη της Κοινωνίας μας. Τον επιχειρηματία. Τον άνεργο. Τον πολίτη. Τον Άνθρωπο.

Με αντικείμενο που απαντά στις  ανάγκες της σύγχρονης εποχής σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο:

 • TOUREST – Διαχείριση υδάτων στον Τουρισμό για βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Αδριατικής (Διάρκεια 24 μήνες).

 • RCIA – Συμμαχία Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων (Διάρκεια 60 μήνες).

 • Chimera – Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή της Μεσογείου (MED) (Διάρκεια 30 μηνών).

 • Mig-HealthCare – Μείωση των Ανισοτήτων στον Τομέα της Υγείας και Βελτίωση της Ένταξης Ευάλωτων Μεταναστών και Προσφύγων (Διάρκεια 36 μήνες, συνολικός προϋπολογισμός: 1,45 εκατομμύρια ευρώ).

 • OPERANDUM – Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων (Διάρκεια 48 μήνες).​

θέλω...

τη φθιωτιδα σε θεση πρωταγωνιστη

σε πρωτοβουλιεσ και εργα

που υποστηριζονται απο την ευρωπη!

θεμησ χειμαρασ

Βουλευτής Φθιώτιδας

Η ανάπτυξη και το επίπεδο απασχόλησης για την τρέχουσα δεκαετία διέρχεται μέσα από τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Για το λόγο αυτό, έμφαση έχει δοθεί στην «έξυπνη», διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στοχεύοντας στην:

 • Ενίσχυση της απασχόλησης.

 • Έρευνα και την Ανάπτυξη (Καινοτομία).

 • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Περιβάλλον).

 • Μόρφωση και Παιδεία (Εκπαίδευση).

 • Εξάλειψη της Φτώχειας.

 • Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Για κάθε έναν τέτοιο στόχο, διεκδικήθηκε η πιο πρόσφορη, ενδεδειγμένη και καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης. Αξιοποιήθηκαν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία(ΕΔΕΤ) όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Με όραμα, διάθεση  για ουσιαστική δουλειά, ρεαλιστικό σχεδιασμό και με αποτελεσματικό τρόπο αναζητήσαμε με την ομάδας μου χρηματοδοτικά εργαλεία και αντλώντας ευκαιρίες χρηματοδότησης από το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’, το σχέδιο χρηματοδότησης Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», και το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία 2014-2020. Θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός πως o συνολικός προϋπολογισμός των Ευρωπαϊκών Έργων που συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 24.507.199€ με τον προϋπολογισμό που αναλογεί στην Περιφέρειά μας να ανέρχεται σε 1.297.655€.

Όλο αυτό το διάστημα, βρισκόμασταν σε ανοικτό διάλογο και παρακολουθούσαμε την Κοινωνία και τις ανάγκες της. Την αγορά και τις απαιτήσεις της. Χαράσσαμε πολιτικές. Σχεδιάζαμε παρεμβάσεις. Εξοικονομήσαμε πόρους. Υλοποιήσαμε δράσεις. Δώσαμε ευρωπαϊκή διάσταση στην περιφερειακή οικονομία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε οι συνθήκες να μετατραπούν σε ευκαιρίες, χωρίς περιστροφές και «χάσιμο» χρόνου. Κι αυτό γιατί είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε  καλά πως  έχουμε τη δυνατότητα και τη δυναμική  να φέρουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για ΟΛΟΥΣ.

bottom of page