Ευρωπαϊκή Ένωση

«Θέλω η Φθιώτιδα να πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες και έργα που υποστηρίζονται από την Ευρώπη».

Ευρώπη

Η σύγχρονη πραγματικότητα θέλει μια Ελλάδα έτοιμη και ευέλικτη στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και μεταβολές της σημερινής εποχής.

Μια Ελλάδα έτοιμη να προασπίσει τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των κατοίκων της.

Να διατηρήσει ισορροπίες ανάμεσα στους ‘παίκτες’ της αγοράς τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Με γνώμονα την πραγματικότητα αυτή,

επιδίωξα και επιδιώκω, υποστήριξα και υποστηρίζω,

την ένταξη της Περιφέρειας μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσα από ευκαιρίες που προσφέρονται από τη Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’.

Τα Προγράμματα αυτά, ρίχνουν μια ΄γέφυρα’ προς την Ευρώπη, διατρέχοντας το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία που ενισχύουν πολιτικές που ωφελούν όλα τα μέλη της Κοινωνίας μας. Τον επιχειρηματία. Τον άνεργο. Τον πολίτη. Τον Άνθρωπο.

Με αντικείμενο που απαντά στις  ανάγκες της σύγχρονης εποχής σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο:

 • TOUREST – Διαχείριση υδάτων στον Τουρισμό για βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Αδριατικής.
  • Διάρκεια 24 μήνες.
 • RCIA – Συμμαχία Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων.
  • Διάρκεια 60 μήνες.
 • Chimera – Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή της Μεσογείου (MED).
  • Διάρκεια 30 μηνών.
 • Mig-HealthCare.Μείωση των Ανισοτήτων στον Τομέα της Υγείας και Βελτίωση της Ένταξης Ευάλωτων Μεταναστών και Προσφύγων.
  • Διάρκεια 36 μήνες. Συνολικός προϋπολογισμός: 1,45 εκατομμύρια ευρώ. Προϋπολογισμός Περιφέρειας:
 • OPERANDUM – Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων.
  • Διάρκεια 48 μήνες.

Η ανάπτυξη και το επίπεδο απασχόλησης για την τρέχουσα δεκαετία διέρχεται μέσα από τη Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’.

Για το λόγο αυτό, έμφαση έχει δοθεί στην ΄έξυπνη’, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στοχεύοντας στην:

 • Ενίσχυση της απασχόλησης.
 • Έρευνα και την Ανάπτυξη (Καινοτομία).
 • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Περιβάλλον).
 • Μόρφωση και Παιδεία (Εκπαίδευση).
 • Εξάλειψη της Φτώχειας.
 • Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Για κάθε έναν τέτοιο στόχο, διεκδικήθηκε η πιο πρόσφορη, η ενδεδειγμένη, η καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης.

Αξιοποιήθηκαν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία(ΕΔΕΤ) όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Με όραμα. Με όρεξη για δουλειά και σχεδιασμό. Με αποτελεσματικό τρόπο.

Επιπρόσθετα, αντλήθηκαν ευκαιρίες χρηματοδότησης από το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’, το σχέδιο χρηματοδότησης Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», και το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα, o συνολικός προϋπολογισμός των Ευρωπαϊκών Έργων που συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 24.507.199€. Ο προϋπολογισμός που αναλογεί στην Περιφέρειά μας ανέρχεται σε 1.297.655€.

Παρακολουθούμε την Κοινωνία και τις ανάγκες της. Την αγορά και τις απαιτήσεις της.

Χαράσσουμε πολιτικές. Σχεδιάζουμε παρεμβάσεις.

Εξοικονομούμε πόρους. Υλοποιούμε.

Σε κάθε ευκαιρία.Αν αυτή δεν έρθει, τότε ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.

Χωρίς περιστροφές και χάσιμο χρόνου.

Για να φέρουμε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.